O projektu IFIT

Globálním strategickým cílem projektu je inovace translatologických modulů, tj. prohloubení a systematizace výuky překladu a tlumočení na FF UP se zaměřením na tzv. pragmatické texty tak, aby absolventi cizojazyčných filologických oborů získali kompetence, které jim umožní lepší uplatnění na větším segmentu trhu práce. Jde o celofakultní, komplexní a interdisciplinární inovaci, jež zasáhne několik desítek bakalářských i magisterských studijních programů na všech cizojazyčných katedrách FF UP, na kterých 2400 studentů studuje 12 cizích jazyků. 

 

Prostředkem k dosažení cílů je 5 klíčových aktivit:

  1. Tvorba translatologických modulů ve 12 jazycích: vytvořením jednotného celofakultního standardu se odstraní dosavadní partikulárnost a izolovanost výuky překladu a tlumočení, budou zohledněny potřeby trhu a praxe, nabídka kurzů se inovuje a rozšíří, zvýši se jejich kvalita, zlepší se kombinovatelnost jazyků, pro všech 72 nových kurzů budou vytvořeny standardizované e-learningové opory a důkladně otestovány v pilotním provozu po dobu 2 semestrů
  2. Komplexní podpora primární cílové skupiny: na fakultu budou k přednáškám zváni tuzemští i zahraniční odborníci; kromě "lokálního" vzdělávání budou studenti moci vyjíždět na tuzemské i zahraniční konference, semináře, exkurze, kurzy, stáže a studijní cesty; bude vybudováno špičkové pedagogické a technické zázemí pro výuku překladu a tlumočení s dostatečnou kapacitou a odpovídající současným evropským požadavkům a standardům
  3. Komplexní podpora sekundární cílové skupiny: akademickým pracovníkům bude umožněno další intenzívní vzdělávání, zvyšování odbornosti a kvalifikace - budou moci vyjíždět na tuzemské i zahraniční konference, semináře, kurzy, exkurze, stáže a studijní cesty
  4. Budou publikovány odborné monografie, skripta a stati z oblasti translatologie, které zaplní existující mezery v translatologické literatuře české provenience a poslouží jako studijní literatura.
  5. Budou realizovány překladatelské a tlumočnické praxe u partnerů a dalších subjektů, studenti budou mít možnost vyzkoušet si aplikaci získaných vědomostí a kompetencí v praxi.

Moodle